Skip to content
LOGOWANIE

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 i 2024/25

Baner Erasmus+

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24 oraz 2024/25.

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

Wstęp

W ramach programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców i pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2024 r. włącznie, tj. do godziny 23:45.

UWAGA: osoby, które zostały zrekrutowane w październiku 2023 r., a jeszcze nie zrealizowały wyjazdu nie muszą przesyłać zgłoszenia po raz kolejny. W takiej sytuacji wystarczający jest e-mail na adres erasmus@apoz.edu.pl o treści „podtrzymuję chęć wyjazdu w ramach Erasmus+”

Przed wypełnieniem kwestionariusza należy zapoznać się z następującymi informacjami:
• dla studentów: Zarządzenie nr 10/23 w sprawie zasad i trybu delegowania za granicę studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celu studiowania lub odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+.
• dla pracowników: Zarządzenie nr 43/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu delegowania za granicę pracowników i strażaków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+
oświadczenia o ochronie prywatności dot. Mobility Tool+.

Wyjazdy pracowników administracyjnych

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.
Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych (w przypadku mobilności do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem) i 5 dni w przypadku wyjazdu do tzw. krajów trzecich niestowarzyszonych z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (docx, 63 KB)”) wstępnie wypełnione, zgodnie z sugestiami w komentarzu do pliku.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zamyka się o 23:45 dnia 14 kwietnia (niedziela) 2024 r. Po tym czasie przesłanie formularza będzie zablokowane, a rekrutacja zamknięta.

Wyjazdy nauczycieli akademickich

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnię przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów APoż. w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość mobilności nauczyciela akademickiego to jeden tydzień. Mobilność nauczyciela akademickiego może trwać od 2 do 5 dni roboczych w przypadku wyjazdu do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem lub 5 dni, gdy mobilność jest realizowana w kraju niestowarzyszonym z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (docx, 65 KB)”) zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej APoż., w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych, wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+ otrzymują także dofinansowanie kosztów podróży.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zamyka się o 23:45 dnia 14 kwietnia (niedziela) 2024 r. Po tym czasie przesłanie formularza będzie zablokowane, a rekrutacja zamknięta.

Uwaga: zgodnie z zapisami uchwały Senatu SGSP 16/09/2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

WYJAZDY DLA STUDENTÓW

Wstęp

Zapoznaj się z przewodnikiem rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024 (pdf, 883 KB)

W ramach programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

Praktyki:

1. „SMT” Praktyki 2-3 miesięczne w semestrze letnim 2023/2024;
2. Krótkoterminowa mobilność mieszana w celu odbycia praktyk połączona z mobilnością wirtualną (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) w semestrze letnim 2023/2024.

Studia:

1. „SMS” Semestr zimowy 2024/2025;

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się w kwietniu 2024 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Wyjazdy na studia

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

Studenci uprawnieni do  stypendium socjalnego, wyjeżdżający na studia – mogą otrzymać dodatkowo 250 euro miesięcznie.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zamyka się o 23:45 dnia 14 kwietnia (niedziela) 2024 r. Po tym czasie przesłanie formularza będzie zablokowane, a rekrutacja zamknięta.

O terminie rozmowy w języku obcym studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Zasady i tryb delegowania za granicę studentów niebędących strażakami Akademii Pożarniczej w celach naukowych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 10/2023 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pdf, 312 KB) .

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

W ramach programu Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci APoż. (wyjazd musi zakończyć się nie później niż rok po zakończeniu studiów) pod warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym Erasmus+ w trakcie studiów i spełnieniu wymogów, o których mówi Zarządzenie nr 3/2023 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pdf, 293 KB) w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania podróży, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, studentów i niedawnych absolwentów, którzy ukończyli studia w Akademii Pożarniczej w terminie nie później, niż rok od wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie.
Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zamyka się o 23:45 dnia 14 kwietnia (niedziela) 2024 r. Po tym czasie przesłanie formularza będzie zablokowane, a rekrutacja zamknięta.

Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dot. udziału w ww. mobilnościach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Erasmus+ (erasmus@apoz.edu.pl)

  • Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ – str. mgr Monika Wachnik, tel. 22 56 17 756, ob. 02, bud. B, pok. 306
  • Z-ca Uczelnianego Koordynator Programu Erasmus+ – mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak, tel. 22 56 17 699, ob. 01, bud. C, pok. 309

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...