Warunki przyznawania stypendium rektora

Skip to content
LOGOWANIE
Warunki przyznawania stypendium rektora

Warunki przyznawania stypendium rektora

Warunki przyznawania – dowiedz się więcej 

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0. Średnia ocen liczona jest z ostatni rok studiów, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyznaczaniu średniej arytmetycznej bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi. 

W przypadku posiadania przez studenta średniej ocen w skali innej niż 2-5 określonej zgodnie z ust. 7 regulaminu, student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5, wystawione przez uczelnię, w której uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Akademii Pożarniczej. 

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, a także który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

O otrzymaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej. 

Stypendium może być przyznane na okres do dziesięciu miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.  

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji pozytywnej, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

logo usos

Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora – zaloguj się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi StudiówUSOSweb 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374