Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium socjalnego

Skip to content
LOGOWANIE
Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium socjalnego

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium socjalnego

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty – dowiedz się więcej

Wniosek o stypendium socjalne studenci mogą złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego.  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA W SYSTEMIE USOSweb

Kiedy mogę złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego ? 

 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego studenci mogą złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego. 

Kogo powinienem zaliczyć do składu rodziny? 

 Osoby w rodzinie studenta, których dochody student powinien przedstawić we wniosku o stypendium socjalne:  

 1. Student 
 2. Współmałżonek / współmałżonka studenta 
 3. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta 
 4. Dzieci będące na utrzymaniu osób wymienionych powyżej w pkt. 1-3: 
 1. niepełnoletnie  
 1. pełnoletnie, ale uczące się, do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim semestrze studiów – do ich ukończenia  
 1. z niepełnosprawnością bez względu na wiek  
 1. Student samodzielny finansowo Student lub doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców i rodzeństwo tylko i wyłącznie wtedy, gdy:  
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:  
 • ukończył 26. rok życia;  
 • pozostaje w związku małżeńskim  
 • ma na utrzymaniu dziecko lub dzieci  
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej  

posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2022) oraz w bieżącym roku (2023), w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 930,35zł. 

Jak oobliczyć dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego?

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21  września 2023 r. w wynosi 5 549,00 zł.

Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego? 

 PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE, W TYM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, POWINIEN ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ ZA WYJĄTKIEM ZAŚWIADCZEŃ OTRZYMANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NOŚNIKA DANYCH: 

 

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb: 

2) podstawowe dokumenty jakie należy załączyć do wniosku: 

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie w 2022 r. – składa student i wszyscy członkowie rodziny studenta, którzy ukończyli 18 lat. Zaświadczenia powinny zawierać informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym ( UWAGA! NAGŁÓWEK ZAŚWIADCZENIA POWINIEN BRZMIEĆ: „ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH„, informacje jakie powinny się znaleźć na zaświadczeniu to: 
  a) kwota dochodu przed odliczeniami (czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy), 
  b) kwota składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od dochodu , 
  c) kwota podatku należnego, 
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w 2022 roku  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  w związku z powyższym, składając wniosek do Urzędu Skarbowego należy wystąpić o wydanie zaświadczenia ZAS-DFU 
   

POZOSTAŁE DOKUMENTY, są to  przykładowe dokumenty w zależności od sytuacji w rodzinie studenta:  (szerszy katalog dokumentów znajdziesz w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pożarniczej w  §7 ust.2): 

 • zaświadczenie o wysokości pełnej składki zdrowotnej w 2022 r. z ZUS lub zakładu pracy (nie jest wymagane w przypadku, gdy dochód brutto jest zerowy lub dochód jest opodatkowany ryczałtem lub dochód osiągany jest na podstawie gospodarstwa rolnego), 
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określające sytuację dochodową i majątkową studenta i jego rodziny – zobowiązani są tylko ci studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł.  
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku,  
 • dokumenty poświadczające dochody niepodlegającego opodatkowaniu, np.: 
 • alimenty – wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji, zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 • gospodarstwo rolne – zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta – o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy dodatkowo przedstawić umowę dzierżawy  potwierdzoną notarialnie. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniosła 5 549,00 zł – zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia – dla członków rodziny do 18 roku życia nieuczęszczających do szkoły (oryginał do wglądu), 
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół – dla członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia, 
 • akt zgonu osoby z rodziny studenta, 
 • dokumenty potwierdzające „uzyskanie” lub „utratę” dochodu (świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie z zakładu pracy z datą zatrudnienia i kwotą wypłat z dwóch pierwszych miesięcy), 
 • Inne ewentualne dokumenty w zależności od sytuacji. 
Kiedy powinienem dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej? 

 Obowiązek złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku studenta, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, wymagane jest zaświadczenie zgodne z art. 88 ust. 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z właściwego dla studenta ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Czy mogę złożyć dokumenty w kopii? 

 Studenci, którzy dostarczyli dokumenty jako KOPIA, prosimy przedstawić w oryginale do wglądu celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”. 

Otrzymałem stypendium socjalne i rozpocząłem pracę w trakcie trwania roku akademickiego. Czy powinienem zgłosić ten fakt do Działu Spraw Studenckich? 

 Student ma obowiązek zgłaszania trwałych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie ze świadczeń.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalne? 

 Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego powinni zalogować się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb i w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI wybrać i wypełnić w pierwszej kolejności Oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na aktualny rok akademicki. 

Czy od dochodu rodziny odejmowane są wydatki takie jak: kredyt na mieszkanie, koszt zakupu karty miejskiej, koszt stale przyjmowanych leków? Czy takie wydatki mają wpływ na przyznanie stypendium socjalnego?  

 Nie. Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 zł netto. Jeśli wydatki pojawiają się w sytuacji spowodowanej nagłym, niespodziewanym wydarzeniem, przez co student znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, powinien wnioskować o przyznanie zapomogi. 

Czy średnia ocen ma jakiekolwiek znaczenie przy stypendium socjalnym? 

 Stypendium socjalne otrzymuje się na podstawie dochodów na jednego członka rodziny, a nie za wyniki w nauce.  

Jakie dochody należy wpisać w oświadczeniu o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego? 

 Student powinien wpisać każdy dochód uzyskany w roku bazowym oraz w ciągu roku akademickiego, na który ubiega się o przyznanie świadczenia. Niektóre dochody, po spełnieniu określonych warunków, mogą być utracone. Utrata dochodu to sytuacja, kiedy dochód wykazywany w roku bazowym nie jest osiągany w chwili składania wniosku o stypendium. W takiej sytuacji ustalając dochodów rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego

Czy konieczne jest załączenie do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ZUS-u o wysokości odprowadzanych składek zdrowotnych, gdy jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą? 

 Tak, w każdym przypadku wymagane jest dołączenie zaświadczenia z ZUS-u, albo zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku bazowym, który jest brany pod uwagę przy przyznawaniu stypendium. 

Jeden z pełnoletnich członków mojej rodziny nie uzyskał dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Czy w takiej sytuacji muszę dostarczyć zaświadczenie o zerowym dochodzie z Urzędu Skarbowego? 

 Student i każdy pełnoletni członek rodziny studenta powinien złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętym w roku bazowym dochodzie. Jeśli takich dochodów nie było, na zaświadczeniu będzie widniało 0,00 zł.

Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne. Jak obliczyć dochód?  

 Należy dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego w roku bazowym. Wielkość gospodarstwa powinna być podana w hektarach przeliczeniowych.  

Moje pełnoletnie rodzeństwo wciąż mieszka z rodzicami i jest na ich utrzymaniu. Czy powinienem zaliczyć je do składu rodziny?  

 Pełnoletnie rodzeństwo zaliczamy do członków rodziny tylko i wyłącznie wtedy, gdy kontynuuje naukę i nie przekroczyło jeszcze 26 roku życia.

W powinienem udokumentować utratę pracy?  

 Aby utracić dochód należy przedłożyć z wnioskiem dokumenty dotyczące utraty pracy, takie jak np. zaświadczenie pracodawcy o ustaniu zatrudnienia lub świadectwo pracy.

Kiedy muszę dołączyć do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny?  

 Zaświadczenie to należy dołączyć w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, określonej w art. 87 ust. 2 pkt 1. 

Czy świadczenie 500+ muszę wliczyć do dochodu? 

 Świadczenie to nie jest wliczone do dochodu. 

Akty prawne

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

 • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku APoż od strony METRA MARYMONT); 
 • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl;
 • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374