Tematyka realizowanych prac zleconych

Skip to content
LOGOWANIE
Tematyka realizowanych prac zleconych

Tematyka realizowanych prac zleconych

Pozycję Akademii Pożarniczej jako uczelni opiniotwórczej oraz cieszącej się zaufaniem społecznym oraz przemysłowym potwierdzają liczne prace zlecone. Badania prowadzone w ramach ww. zagadnień ściśle związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka jak również szeroko pojętej inżynierii bezpieczeństwa dotyczą m.in. rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych; poziomów stężeń par i gazów toksycznych, palnych i wybuchowych w powietrzu; jakości powietrza, wody i gleb, właściwości charakteryzujących palność i wybuchowość materiałów, rozprzestrzeniania się płomienia, reakcji na ogień oraz badania gazowych produktów spalania; określania termostabilności materiału i składu gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania, ekspertyz dotyczących przyczyn awarii urządzeń elektroenergetycznych i projektowania instalacji przeciwpożarowych w elektroenergetyce; ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa technologicznego i skutków awarii przemysłowych; raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, dokumentów wymaganych dyrektywą SEVESO; kompleksowych ocen bezpieczeństwa  pożarowego budynków, uwzględniających: odporność ogniową konstrukcji, zabezpieczenia przeciwpożarowe i dobór rozwiązań zamiennych, analizy zagrożenia pożarem lub wybuchem, symulacje rozwoju pożaru, symulacje ewakuacji.